Brevet til PST sjef Marie Benedicte Bjørnland

Som øverste ansvarlig sjef for PST i Norge er du ansvarlig for at det ikke skal vokse frem fremmede onde makter som har til hensikt å okkupere Norge og fjerne grunnloven, storting og regjering, kongehuset, rettstaten, ytringsfriheten, osv.

Enhver organisasjon som har til hensikt å fjerne grunnloven er ulovlig i Norge ifølge Grunnloven og straffelovene.

Islam er en slik fremmed og ulovelig snikende okkupasjonsmakt som ikke er tillatt å operere i Norge ifølge:

Straffeloven § 111 første ledd

for ved bruk av makt, trusler eller annen rettstridig måte volder fare for at Norge eller del av Norge

b) blir underlagt en fremmed stats herredømme
d) påføres vesentlige begrensinger i sin selvbestemmelsesrett

Strafferamme 15 års fengsel

Straffeloven § 112 første ledd

for ved grov krenkelse av Norges selvstendighet og fred

a) den har hatt særlig alvorlig virkning for Norge
b) under utnyttelse av frykt for inngrep av fremmede stat, eller ved trussel om dette
c) gjerningspersonen er et medlem av regjeringen – eller tilhører landets øverste sivile eller militære
ledelse
d) handlingen har medført tap eller fare for tap av menneskeliv

Strafferamme 21 års fengsel

Straffeloven § 113

for ved bruk av makt, trusler eller på annen rettstridig måte volder fare for at Norges statsforvaltning forandres.

Strafferamme 15 års fengsel

Straffeloven § 83

for ved at ”retsstridig søger at bevirke eller medvirke til, at Norge eller nogen Del af Riget bringes under fremmed Herredømme eller indlemmes i anden Stat, eller at nogen Del af Riget løsrives

Strafferamme 21 års fengsel

Straffeloven § 86

4) ved og ”forleder til troløshet, driver propagandavirksomhet for fienden eller utbrer uriktige eller
villedende opplysninger som er egnet til å svekke folkets motstandsvilje
5) ved og ”yter økonomisk støtte av betydning til parti eller organisasjon som virker til fordel for
fienden
8) ved og ”deltar på utilbørlig måte i fiendens administrasjon
9) ved og ”deltar på utilbørlig måte i ervervsvirksomhet for fienden
10) ved og ”på annen måte rettstridig yter fienden bistand mot Norge eller svekke Norges
motstandskraft.

Strafferamme 21 års fengsel (Etter straffelovens §86,b annet ledd)

Andre lovbrudd

Ved å forholde seg passiv til fremveksten av Islam i Norge, har du som PST sjef medvirket til brudd på sikkerhetsloven §1, §3 punkt 5 og Grunnlovens § 1. Dette er høyforræderi og landssvik av verste slag.

Tiltak.

1. Du må øyeblikkelig iverksette pågripelse av alle imamer og ledere i alle norske moskeer.
2. Stenge alle moskeer.
3. Forby klær og andre symboler som kan koples til okkupasjonsmakten Islam.
4. Informere storting, regjering og kongehuset om faren ved Islam.
5. Informere forsvaret og forsvarssjefen om mulig muslimsk terrorangrep på Norge.
6. Instruere Regjeringen og Stortinget at de må overholde grunnlovens § 1, §2, §16, §25, §49, §85, §86 a. §89, §104 a.b.
7. Kreve at Regjeringen kaster ut av landet alle muslimer som utgjør en trussel mot rikets sikkerhet.

Konsekvenser

Du må huske at du er innsatt i din stilling av det norske folk. Hva politikerne måtte mene i denne saken har ingen betydning. Du skal bar gjøre jobben din som PST sjef, og verne om rikets sikkerhet.

5
4