Erna Solberg anmeldt til politiet for høyforræderi og landssvik

Statsminister Erna Solberg anmeldes til politiet for å ha tillatt terrororganisasjonen islam å virke i Norge og det kreves at hun som landets øverste politiske leder settes under tiltale ved Oslo Tingrett for overtredelse av:

Straffeloven § 111 første ledd

for ved bruk av makt, trusler eller annen rettstridig måte volder fare for at Norge eller del av Norge

b) blir underlagt en fremmed stats herredømme
d) påføres vesentlige begrensinger i sin selvbestemmelsesrett

Strafferamme 15 års fengsel

Straffeloven § 112 første ledd

for ved grov krenkelse av Norges selvstendighet og fred

a) den har hatt særlig alvorlig virkning for Norge
b) under utnyttelse av frykt for inngrep av fremmede stat, eller ved trussel om dette
c) gjerningspersonen er et medlem av regjeringen – eller tilhører landets øverste sivile eller militære
ledelse
d) handlingen har medført tap eller fare for tap av menneskeliv

Strafferamme 21 års fengsel

Straffeloven § 113

for ved bruk av makt, trusler eller på annen rettstridig måte volder fare for at Norges statsforvaltning forandres.

Strafferamme 15 års fengsel

Straffeloven § 83

for ved at ”retsstridig søger at bevirke eller medvirke til, at Norge eller nogen Del af Riget bringes under fremmed Herredømme eller indlemmes i anden Stat, eller at nogen Del af Riget løsrives

Strafferamme 21 års fengsel

Straffeloven § 86

4) ved og ”forleder til troløshet, driver propagandavirksomhet for fienden eller utbrer uriktige eller
villedende opplysninger som er egnet til å svekke folkets motstandsvilje
5) ved og ”yter økonomisk støtte av betydning til parti eller organisasjon som virker til fordel for fienden
8) ved og ”deltar på utilbørlig måte i fiendens administrasjon
9) ved og ”deltar på utilbørlig måte i ervervsvirksomhet for fienden
10) ved og ”på annen måte rettstridig yter fienden bistand mot Norge eller svekke Norges
motstandskraft.

Strafferamme 21 års fengsel (Etter straffelovens §86,b annet ledd)

Andre lovbrudd:

Erna Solberg som statsminister og landets øverste politiske leder, har medvirket til brudd på sikkerhetsloven §1, §3 punkt 5. ved å tillate Islam å drive illegal virksomhet i Norge. Dette er i strid med overstående lovverk.

I tillegg har Erna Solberg ansvarlig for at regjeringen har utført grove brudd på grunnloven § 1, §2, §16, §25, §49, §85, §86 a. §89, §104 a.b.

Grunnlag:

Erna Solberg har:

1 tillatt den ulovlige terror-organisasjonen Islam å etablere seg i Norge.
2 støtter denne organisasjonen økonomisk.
3 samarbeider med okkupasjonsmakten Islam om å omgjøre Norges demokrati til en Islams stat med
sharia lover.

Definisjonen av Islam
(Se vedlegg 4)

Det legges ned følgende påstand:

Det tas ut tiltalebeslutning mot Erna Solberg.

Tiltalen fremsettes med krav om 21 år fengsel

Føringer i siktelsen:

Påtalemyndigheten skal i tillegg til straffeutmålingen, inneholde krav om at det skal avholdes folkeavstemning om terror-organisasjonen Islam skal tillates i Norge.
Tidsfristen for gjennomføring av en slik folkeavstemning settes innen 6 mnd. etter rettskjennelsen er forkynt av Oslo Tingrett.

Siktelsen skal fremsettes innen 01.08.2017.

Norges Folkedomstol 20. april 2017.

__________________________
Jan Skoland
Dommer

Terror-organisasjonen Islam

Islam er en internasjonal terror-organisasjon som opererer ulovlig i Norge ifølge Norges lover, og er som følgende:

1. Koranen lærer en vranglære og er en ulovelig avgudsdyrkelse i henhold til grunnlovens § 16.
2. Koranen er en ulovlig arabisk politisk lovbok, som er i strid med hele Norges grunnlov.
3. Islam driver alle moskeene i Norge, hvor denne lære formidles ulovlig.
4. Koranen er i strid med Grunnloven, fordi den vil fjerne Norges grunnlov i sin helhet og innføre de arabiske sharia-lovene.
5. Islam vil på den måten styrte ned det norske demokratiet og krever at Norge skal styres av et prestedømme som skal styres fra fyrstedømmet Saudi-Arabia.
6. Den internasjonale organisasjonen islam driver alle moskeene i Norge og innsetter imamer som sine agenter og moskè ledere. Disse fungerer også som politi og militære ledere.
7. Imamene er utdannet til å hjernevaske muslimene til blindt å følge imamens ordre og pålegg.
8. Saudi-Arabia finansierer i all hovedsak sunnimuslimene, og Iran finansierer sjiamuslimene i Norge. Imamene er underlagt og styres fra disse arabiske statene.
9. Islam er en arabisk internasjonal krigs og terrororganisasjon som har til hensikt å skaffe seg verdensherredømme. (Erobret 57 land til dags dato).
10. Islam sender sine soldater kamuflert som flyktninger til de landene som de ønsker å okkupere, og på denne måten snik-invaderer Norge.
11. Islam bruker betegnelsen ”religion” som kamuflasje for å skjule sitt illegale arbeid i Norge.
12. Islam er en kriminell organisasjon som adlyder ordre og er styrt fra utenlandske makter og er derved i strid med grunnlovens § 25.
13. Islam har til hensikt å komme i flertall i landet og tilegne seg makten på demokratisk vis, for deretter å gjøre statskupp. Dette er i strid med grunnlovens § 1 og § 2.
14. Ifølge grunnlovens § 25, kreves det at en slik utenlandsk kontrollert makt, skal vær godkjent i stortinget for å kunne operere lovlig innenfor Norges grenser.
15. Norge har ikke vedtatt et slikt stortingsvedtak, og islam er derfor en forbudt aktivitet i Norge.
16. I tillegg er Islam i strid med straffeloven § 83 og § 104, sabotasje, mytteri, ulovlig formål osv.
17. Norge må derfor erklære Islam som en terror-organisasjon og bidra til at Islam settes opp på den internasjonale terrorlisten.
18. Alle politikerne på stortinget bryter sine forpliktelser overfor grunnloven, ved å tillate organisasjonen Islam å utvikle seg innenfor Norges grenser.
19. Alle politikerne på stortinget samarbeider med den fremmede makt Islam, om å legge forholdene til rette for at Islam kan okkupere, gjøre statskupp, og omgjøre Norge til et Islamsk diktatur. På denne måten driver politikerne et” bakholdsangrep” og ”dolker” det norske folket i ryggen, og disse skal dømmes etter straffeloven § 83 (21 års fengsel).
20. Derfor skulle alle stortingspolitikerne vært fremstilt for riksrett etter grunnloven § 86.
21. Siden det er stortinget selv som skal kreve iverksettelse av riksrett, bryter politikerne også her sine konstituelle plikter ved å ikke iverksette riksrett.
22. Alle politikere på stortinget i dag, har ved sitt svik mot grunnloven, landet og folket, gitt seg selv status som landssvikere og høyforrædere. Vår tids nye ”Rinnanbanden”.
23. Straffen for politikere som begår høyforræderi, kan bli dødsdom i et kommende landssviker-oppgjør.

Dette arbeider Islam med over hele verden:

Økonomisk støtte til den Islamske internasjonale organisasjonen som driver global:

krigføring, folkemord, terrorangrep, gisseltaking, pengeutpressing, halshugging av gisler som ikke kan betale løsepenger, skyting av tilfeldige sivile, trusler mot folk og politikere, utsteder drapsordre i andre land, smugler våpen til sine ”flyktninger” som er kommet inn i et land.

De dreper jøder, kristne og alle andre ”vantro” når det passer dem, og sprer løgn i media om hva som er Islamsk hensikt og målsetting, Infiltrerer skoler og universiteter verden over med løgn og hat.

Islam kan ikke overleve av seg selv. Den må operere som en kreftsvulst og parasitt i andre land for å kunne overleve.

Erna Solberg som landsforræder:

Norge sitter med en Regjeringen som ikke vil kaste ut denne terror-organisasjonen av vårt land, og vil at denne djevelskapen skal overta styringen av vårt land i fremtiden.

Koranen forbyr en ”fredlig sameksistens” mellom muslimer og ”De vantro”.

På tross av dette går Erna Solberg frem i media og forsikret de norske folk om at hun som den første og eneste leder i verden, skal få til en ”fredlig sameksistens” med Islam i Norge.

På denne måten forfører Erna Solberg det norske folk og gjør seg selv til en høyforræder og landssviker, slik Henry Rinnan og hans bande svek Norge under nazi okkupasjonen i 1940 – 1945.

Fare for indre nasjonal konflikt:

For å unngå at det norske folk drives mot større forrakt, splittelse og konflikt mot våre politikere, må det gjeninnføres ”lov og rett” overfor våre folkevalgte politikere.

Norske politikere tåler ikke et fnugg av lovbrudd fra det norske folk, og derfor kreves det at politikerne også skal følge Norges lover.

Derfor pålegges politi- og påtalemyndighetene i kraft av grunnlovens § 49 første ledd ”Folket utøver den lovgivende makt”, blir gjeldende når stortinget og regjeringen på en særdeles krenkende måte bryter straffelover og grunnloven ved å tillate Islam i Norge, og gjør seg skyldig i høyforræderi mot Norges konstitusjon og straffelover.

Stortinget og regjeringen har på denne måten inngått et ulovlig samarbeid med okkupasjonsmaketen Islam.

Dette sviket mot det norske folk er 100 ganger verre enn det Henry Rinnan og hans bande ledet under forrige nazi okkupasjon fra 1940 til 1945. Dette fordi han ikke satt i en posisjon som landets øverste leder, slik regjeringen gjør i dag.

Derfor blir konsekvensene av regjeringens lovbrudd et gigantisk landssvik både mot landet og det norske folk.

Uavhengig av begrunnelse tillates det ikke at politiet henlegger denne saken. Dersom denne saken henlegges, vil politiet miste all troverdighet og gjøre seg selv til fiende av folket som samarbeider med okkupasjonsmakten.

Politiet vil da få et rykte om at norsk politi er farlige for det norske folk, fordi man da er politisk korrupt og at politiet samarbeider med den nye ”Rinnanbanden” som sitter i dagens Storting og Regjering.

Håper ikke at politiet henleger denne saken og på den måten stadfester at man har samme holdninger i dag som da politiet sto på Karl Johans gate i Oslo 9. april 1940 og ønsket nazistene velkommen til landet som en okkupasjonsmakt.

Ved en henleggelse av denne saken, vil det bli stadfestet at politiet i praksis gir politikerne en ulovelig juridisk immunitet, og at det er ønskelig at Norge skal gå i retning av mer lovløse og voldelige tilstander.

Dersom denne saken henlegges vil det bli opprettet en folkevalgt domstol som er i tråd med grunnlovens § 49.

Da vil det norske folk ved denne folkedomstolen, bli gitt en lovlig rett til, med våpen i hånd, å kjempe mot okkupasjonsmakten og vinne over den, og bringe Norge tilbake til lov og rett ifølge grunnlovens § 1 og 2, osv.

Ved henleggelse av denne saken vil følgende statlige og private aktører bli å regne som en del av okkupasjonsmakten:

1 Islam
2 Alle Stortingets og regjeringens medlemmer
3 Politi og påtalemyndighet
4 Norges rettsvesen
5 NRK og TV2
6 Norsk presse og alle nettavisene
7 Andre politikere og aktører som har sympatisert og samarbeidet med okkupasjonsmakten

43
4