Arbeiderpartiets forhistorie, del 3. (Nazifiseringen av Norges lover)

Fra 8. mai 1945 begikk AP et skjult statskupp, der AP tok kontroll over alle norske aviser, NRK radio, og senere NRK TV. Dette ”grepet” skulle bli nøkkelen til å kunne nazifisere norske lover frem til i dag.

For å kunne lage nye norske sosialdemokratiske og nazi-inspirerte lover, var det nødvendig for AP å kunne bruke media til å spre sin politiske propaganda uten at Aps politiske motstandere fikk komme til i media.

Det var her AP avskaffet ytringsfriheten i Norge, ved å innføre sitt ”sosialdemokratiske ytringsmonopol”. Kun informasjon som var til fordel for Aps nazifiserte ideologi, fikk slippe til i media.

Ved å øse ut løgnpropaganda og skjule sitt eget landssvik som AP utførte sammen med nazistene under krigen, vant AP valget 8. oktober 1945 med 1 stemmes overvekt.

Å vinne dette valget hadde ikke vært mulig hvis AP ikke hadde begått statskuppet 8. mai 1945.

Som resultat av dette sitter Norge i dag igjen med et ”nazifisert lovverk”, der alle offentlige institusjoner har en lovbeskyttelse av seg selv som vi kan kalle for ”Gestapo-status”.

Dette betyr at alle offentlige institusjoner ikke kan kritiseres, stilles til ansvar for, ingen åpenhet eller innsyn, har full juridisk immunitet, er ufeilbare, kan ikke dømmes i rettssystemet, har eget rettssystem, har eget spesial-tilpasset lovverk, innrømmer ikke feil og beklager aldri feil, og kan ”skalte og valte” med det norske folk som man vil.

For å ta et dagsaktuelt eksempel, der barnevernet har en lov som sier at staten har enerett på å definere hva som er en rett barneoppdragelse. Det betyr at foreldrene kun har rett til å oppdra sine barn i sosialdemokratisk oppdragelse og tenkende. Går man ut over dette, kan staten frata foreldrene barna uten lov og dom.

AP bruker denne loven til ”kristendoms- forfølgelse” der foreldre som ønsker å oppdra sine barn i kristen tro, har stor risiko for å miste sin barn. Staten stjeler barna etter den nazifiserte Barneverns-loven § 4.1, der det heter: ”av hensynet til barnets beste”.

Denne loven er direkte etterkommer av nazistenes statlige ”Lebensborn” program, der ugifte mødre som hadde fått barn med soldatene, skulle oppdras i den nazistiske ideologi og tro.

Hele problemet med dagens Barnevern kunne vært løst med å tilføye en ny setning i barnevernsloven som følgende:

§ 1. Barnevernet har ikke lov å ta barn ut av hjemmet, kun foreldrene kan tas ut av hjemmet.

Årsaken til at problemet ikke er løst for lengst, er at hele stortinget og regjeringen er så besmittet av Aps nazi-inspirerte politikk, at man kan tilregne dem å være fullstendig hjernevasket.

Denne saken omhandles også i artikkelen ”Norge er okkupert, ber Russland om hjelp”.

4
5