Næringsminister Monica Mæland lyver om støtte til gründere

I august i 2015 lovet næringsministeren 100 millioner kroner ekstra til gründere. Dette var en stor bløff og politisk propaganda, og hun vet hvorfor hun lyver.

Problemet er at gründerne ikke får tilgang til disse pengene, fordi staten krever at gründerne først må betale halvparten av alle kostnader selv. Det betyr at lutfattige gründere må skaffe 100 millioner kroner på egen hånd, før staten bidrar med ett øre.

Alle forstår at dette er en ”klin kokos” politikk, og det blir ikke arbeidsplasser av slikt.

Det Monica Mæland i virkeligheten tilbyr, er i realiteten ”aktiv dødshjelp” til alle norske gründere og ide-utviklere.

Dette idiotiske tullet må det bli slutt på. Derfor trengs det radikale omlegginger.

Det første som må gjøres er følgende:

1. Enova og Innovasjon Norge, sammen med resten av støttesystemene, legges ned.
2. Bankene overtar det administrative ansvar fra pkt 1.
3. Årlig statstøtte til industriutvikling på 3,4 milliarder kroner, overføres til bankene.
4. I tillegg gis bankene statlige lånegarantier på 2 milliarder kr. øremerket risikovillig kapital.
5. Alle statlige finansierte forskningsmiljøer, som ikke kan fremvise resultater, legges ned.
6. Det må lages et tydelig skille mellom å utvikle en god ide, og det å utvikle en gründer.
7. Produktutvikling av gode ideer fullfinansieres og administreres av bankene.
8. Gründere gis oppstartstøtte, låne- og kontraktsgarantier som administreres av bankene.
9. Ide-utviklere, som frembringer nye gode produkter, godtgjøres med kr 1000,- pr. time.
10. I enkelte tilfeller, for de mest interessante produktene, kjøper staten prototypen.

Disse punktene er de nye ”10 bud” som regjeringen må følge opp, og gjennomføre omgående.

Erna Solberg må følge opp sin egen oppfordring, som hun ga for et år siden: ”Norge og verden, må ta nye og modige skritt på vei mot lavutslippssamfunnet”.

Hun lovet også å redusere klimautslippene med 40 % innen 2030, sammenlignet med 1990.

En slik ”festtale” krever handling, ellers så gjør man seg selv til en politisk løgner og bedrager overfor det norske folk.

1
1