Barnevernet, den norske form for Gestapo

Politikerne har utarbeidet en barnevernlov, som gir barnevernet rett til å arrestere de barna de ønsker, og selge dem til norske konsentrasjonsleirer, i den hensikt å skape masse nye arbeidsplasser, for barnevernet selv og andre rundt i kommunene.

Den norske barnevernloven gir barnevernet og statsapparatet som er bygget opp rundt barnevernet, rett til å frata barna og foreldrenes rettsbeskyttelse, uten lov og dom.

Det var kun nazistenes Gestapo som var de siste i Europa som hadde en liknende fullmakt, som kunne arrestere folk og sende dem til konsentrasjonsleirene, uten lov og dom.

Har gått igjennom alle de ca. 50 lovtekstene i barnevernloven, og konklusjonen er at, hele barnevernloven er galskap satt i system. Det er ikke en eneste lovtekst i loven som er brukende, det er søppel alt sammen.

Det er AP som har laget dagens barnevernlov, og den hører over hodet ikke gjemme i demokratiet Norge.
Siden alle politikerne støtter opp om loven, da må disse politikerne vurderes som nazister.

Det må lages en ny lov som heter ”Lov om familievern”, der familien først og fremst må vernes mot statlig overgrep. Barnevernet legges ned i sin helhet, og erstattes av kommunal omsorgstjeneste.

Lovtekstene til den nye loven:

§ 1 Det er ikke tillatt å ta barnet ut av hjemmet.

§ 2 Politiet kan ta foreldrene ut av hjemmet som følge av rusmisbruk, grov mishandling eller omsorgssvikt i inntil 2 dager. Kommunen stiller da med omsorgstjeneste for barna, dersom nærmeste familie til de berørte parter ikke er tilgjengelig.

§ 3 Familien til de foreldrene som siket etter §2 har førsteretten til å overta omsorgen for de berørte barna.

§ 4 Familien eller kommunestyret, (der familien ikke er tilgjengelig) kan pålegge foreldre, som er siket etter §2, om å gjennomføre tvunget ansvarsgjøring, opplæring, rehabilitering eller annen medisinsk behandling.

§ 5 Mindre enkeltstående straffetiltak fra foreldrene, som ledd i barneoppdragelse, gir ikke grunnlag for iverksettelse av §2.

§ 6 Bekymringsmeldinger som vedrører vern av barn, skal innleveres til politiet og politiet skal etterforske om innkomne bekymringsmeldinger, er berettiget eller ikke. Deretter foretar politiet inngrep bare om dette er nødvendig.

§7 Adoptering av barn må være siste nødløsning, og kan bare iverksettes etter at dom er avsagt i Tingretten.

8
17