Lov om utøvelse av religionen islam i kongeriket Norge. (Islamloven)

Loven må tre i kraft fra 1.1.2017.

Lovtekst:

§ 1 Det er ikke tillatt å utøve, undervise, formidle, eller på annen måte sprede læren om islam i

kongerike Norge.

§ 2 Det er ikke tillatt å følge eller praktisere eller true til å følge sharia lover i kongerike Norge.

§ 3 Det er ikke tillatt for den som oppholder seg i kongeriket Norge, å gi økonomisk støtte til

islamske organisasjoner. Dette gjelder både innenfor og utenfor kongerikets grenser.

§ 4 Det er ikke tillatt å danne et politisk parti som fremmer hele eller deler av læren om islam, eller

dens prinsipper.

§ 5 Det er ikke tillat å bære klesplagg eller andre ytre kjennetegn som kan knyttes til islam.

§ 6 For Norske statsborgere straffes overtredelser av §1, §2, §3, §4 og §5 med fengsel, bøter, eller ved

tap av sosiale velferdsrettigheter, eller utvisning fra kongeriket Norge.

§ 7 Ved overtredelse av §1, §2, §3, §4 og §5, der Norsk statsborgerskap ikke er innvilget,

skal utvisning til opphavsland iverksettes.

§ 8 Kriminelle handlinger eller fremsatte trusler mot norske statsborgere, som er rettet opp mot

§1, §2, §3, §4 og §5, eller Lov om straff (straffeloven) kan utvises fra Kongerike Norge dersom

besittelse av norsk statsborgerskap ikke har hatt en varighet over 10 år. (regulert i vedtekter)

§ 9 Flyktninger som kommer til Norge gjøres kjent med vilkårene for å få opphold i Norge umiddelbart

ved grensen.

§ 10 Flyktninger som aksepterer vilkårene i §1, §2, § 3, §4 og §5, samt Norges lover, må signere en

bindene skriftlig avtale før innreise til Kongeriket Norge kan finne sted. (eget formular).

(Dette kan gi muligheter for midlertidig eller permanent oppholdstillatelse reguleres i eksisterende

vedtekter).

§ 11 De flyktinger som ikke aksepterer vilkårene i §10, skal ikke få innreise tillatelse til Kongerike

Norge.

§ 12 Flyktninger som har fått oppholdstillatelse har rett til fri opplæring i norsk språk og norsk tro og

livssyns tradisjoner i henhold til Grunnlovens §2 og §16.

§ 13 Flyktninger fra §10 som opptas som medlemmer i et lovlig Norske trossamfunn etter

Grunnlovens §16, innvilges trossamfunnet et årlig statstilskudd på 0,05 G (grunnbeløp i

folketrygden).

§ 14 Trossamfunnet plikter å utstede trosbevis til sine §10 medlemmer som har begynt å praktiserer

troen. (Dette trosbeviset kan fremlegges ved senere søknad om permanent oppholdstillatelse i

landet eller ved senere søknad om stemmerett).

§ 15 Flyktninger som har fått oppholdstillatelse, men ikke utviser tilstrekkelig egeninnsats eller har

vilje til målsetting om selvopphold inne 5 år, eller vilje til å ta egnet arbeid, kan utvises fra landet

dersom vilkårene i opphavslandet tilsier dette.

§ 16 For de flyktninger som rammes av §15, der vilkårene i opphavslandet ikke tilsier dette, vil

medføre reduksjon av velferds ytelser.

4
6