Politisk og ideologisk sensur

Vi er kommet inn i en tid der våre politikere ønsker å fjerne retten for enkeltindividet å kritisere politikk eller ideologi. Det er kun den global sosialistkontrollerte TV og presse media, som har fått i oppdrag å sensurere bort enkeltindividets ytringsfrihet, dersom denne inneholder kritikk av politikk, stats forordninger eller ideologi, eller slik det er formulert i grunnloven § 100 ”Alle har rett til å ytre seg frimodig om statsstyringen og kva anna emne som helst”. Det som skjer i Norge i dag, er en kopi av Nazifiseringen av Tyskland før 2. verdens krig. Den gangen var det ”Nasjonalsosialistene” som fikk sin frie utfoldelse. I dag er det ”Globalsosialistene” som har fått sin frie utfoldelse i hele Europa, og man benytter samme ideologi og taktikk som nazistene brukte. Taktikken var å innta en ”offerrolle” og en ”angreps rolle”, der kritikerne til nazismens ideologi ble stemplet med ukvemsord og beskyldt for å fremme hat ytringer. Dersom man ikke sluttet med kritikken, ble man arrestert og sent til dødsleirene der kun få overlede. Nå er både Norge og EU på full fart inn i en ny ”Nazi tid” der de kristne og kristendommen skal utryddes, og Islam og homo bevegelsen skal opphøyes og tilbedelse.
Det betyr at Europa på nytt er på full fart inn i en farlig ”satanistisk” tidsalder, der EU vil angripe Israel, og det hele vil ende med en krig mot USA, Russland og Israel. Europa må knuses på nytt, og denne gangen vil Norge ikke bli spart. Signalene du skal se etter er at EU vil bygge sin egen forsvarspakt. NATO vil da fortsette uten EU, det USA og EU vil bli fiender. Når dette har skjedd, vil det komme et landssvikeroppgjør i Norge, der alle som har medvirket til å støtte og fremme okkupasjonsmakten bestående av sosialist media og politikere som har elsket homobevegelsen, Islam, og sosialismen i alle former, vil få sin fortjente døds straff som landssvikere og høyforrædere mot grunnloven. På denne måten skal Norge ”renset” fra perversitet og politisk og ideologisk djevelskap.

2
2

Jensen-saken, en retts- og påtale skandale

Nå har vi fått et nytt bevis i Jensen-saken, at det norske rettsystemet og påtalemyndighetene med Stats advokat Tor-Aksel Busch i spissen, er fullstendig innkompetent og ubrukelige, og fagdommerne har verken evne eller vilje til å dømme rettferdig.

Fakta i Jensen saken.

 • Eirik Jensen var ansatt i Oslo Politidistrikt og hadde fått i oppdrag å infiltrere det kriminelle narkomiljøet på Østlandet. For å kunne utføre dette farlige oppdraget, var det nødvendig at Jensen kunne arbeide under ”juridisk immunitet”. Skal man få ut viktige opplysninger
  om innførsel og salg av narkotika, er det nødvendig å spille rollen som kriminell eller korrupt politimann.
 • For at Eirik Jensen skulle får den nødvendige rettsbeskyttelse og juridisk immunitet, ble det utarbeidet en politiinstruks som fikk navnet ”Det Nasjonale Prosjekt”. For at Eirik Jensen å gå inn i et slikt ”prosjekt” uten en retts beskyttelse i ryggen, ville være det samme som ett rent selvmords eller ”Kamakazi” oppdrag.
 • Dette ”prosjektet” ble godkjent av politikerne og av Justisdepartementet. Oppdraget skulle administreres av Eirik Jensens overordnede i Oslo Politidistrikt.
 • Om denne ”Politiinstruksen” var skriftlig, muntlig, hemmelig, eller ble i praksis tilpasset under veis, har ingen betydning i saken, fordi Eirik Jensen var under beskyttelse av Oslo Politidistrikt.
 • Hva Eirik Jensen i praksis har samarbeidet om i de kriminelle narkomiljøene, berører ikke ansvarsforholdet som Oslo Politidistrikt hadde overfor Eirik Jensen gjennom fullmakten ”Det
  Nasjonale Prosjekt”
 • Her er navnene på de som var Eirik Jensens overordnede og ansvarlige for ”Det Nasjonale prosjekt” og ”Politiinstruksene” ved Oslo Politidistrikt, og er som følgende:
 • Anstein Gjengedal
  Einar Aas
  Sveinung Sponheim
  Ivar Stensrud
  Øivind Nordgaren
 • Alle disse har løyet i retten og har benektet å være Jensens overordnede og ansvarlige i Oslo Politidistrikt. Det er helt ufattelig at dommerne i både Oslo Tingrett og i Oslo Lagmannsrett har latt disse løgnerne slippe unna ansvarsforholdet de hadde overfor Eirik Jensen.

Det legges ned følgende påstand:

 1. Statsadvokat Tor-Aksel Busch som iverksatte påtalen mot Eirik Jansen, har begått grov uforstand i Tjenesten, da han iverksatt påtalen mot en politibetjent som hadde juridisk immunitet. En immunitet som Jensen var avhengig av for å kunne utføre et slik risikabelt og farlig oppdrag ved å infiltrere og samarbeide med de kriminelle narkomiljøene i Oslo.
 2. Tor Aksel Busch har vært klar over at Eirik Jensen hadde juridisk immunitet, men han reiste en påtale mot han fordi Busch personlig ikke kunne fordra Eirik Jensen som menneske.
 3. Tor-Aksel Busch har på den måten brukt påtalemyndigheten i sin personlige og private interesse, og har ved dette utøvet ekstrem uforstand i tjenesten, og må stilles for riksrett.
 4. Saken mot Eirik Jensen skulle derfor ikke ha vært reist.
 5. Det kreves at Tor-Aksel Busch trekker påtalen mot politimann Eirik Jensen omgående.
 6. Dersom Busch ikke er villig til dette, må han fjernes fra sin stilling som statsadvokat omgående.
 7. Det var Jensens overordnede som hadde ansvar for å holde seg informert om Jensens arbeide.
 8. Det var Jensens overordnede som hadde plikt til å trekke Eirik Jensen ut av oppdraget, dersom Jensen ble for involvert i det kriminelle miljøet.
 9. Likegyldighet eller bevist uvitenhet fra Jensens overordnede, er ingen begrunnelse for manglende ansvar og styring av ”Det Nasjonale Prosjekt”.
 10. Både Oslo Tingrett og Oslo Lagmannsretten har behandlet Eirik Jensen som om han var et medlem av narkomiljøet i Oslo, og har glemt at Jensen var en politimann under særskilt beskyttelse og juridisk immunitet.
 11. Høyesterett må derfor underkjenne siktelsen mot Jensen.
 12. Jensen saken har vært et gigantisk pengesløseri som følge av ukvalifiserte og statskorrupte Dommere, og især statsadvokat Tor-Aksel Busch. Han må dømmes for økonomisk bedrageri av
  offentlige midler.
 13. Fagdommerne både i Oslo Tingrett og Oslo Lagmannsrett driver åpenbar statskorrupsjon i form av beskyttelse og skjerming av de ansvarlige i Jensen saken, og unndrar å kreve disse til ansvar.
 14. Det å fortsette å rettsforfølge Eirik Jensen nå, må betegnes som et ”Justismord og et grovt ”overgrep” mot han, og vil fjerne den siste rest av troverdighet til det norske rettsvesen. Det vil i tillegg være ett uakseptabelt vanvittig offentlig pengesløseri.
 15. Straffeforfølgelsen av Eirik Jensen og forvirringen i Oslo Lagmannsrett, utgjør en unødvendig stor psykiske belastningen for han, og er i strid med Grunnlovens § 93, andre og
  fjerde ledd. ”Ingen må utsettes for umennesklig og nedverdigande behandling”.
 16. Rettsskandalen og galskapen må stoppes nå.
 17. Eirik Jensen er feil mann på tiltalebenken.
 18. Eirik Jensen frikjennes på alle tiltalepunkter.

Del dette innlegget på alle sosiale media.

0
1